ศึกษาการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี = A Study of Advisor's Performance in Vocational in Stitutions in Suratthani Province /

ผู้แต่ง
กรรณิการ์ บัวพา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1