การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Practice of Iddhipada Principles of High School Students, Srithammarat Suksa School, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
ธัชภัค บุญฤทธิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1