ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการนำอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา = The Parent' s Opinion Towards Application of Iddhipada Principles in Living a Life of Students in Chalanimitvittaya School, Singhanakhon District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
นมน ปิยพันธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1