การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนเขตตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Sufficiency Economy in Daily Life of People in Cha Mau Sub-District, Pak Panang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สมยศ ไชยภักดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1