การนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติของครูกลุ่มโรงเรียนบูรพา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The Application of Basic Education Standard on Learners Quality to Teachers' Performance in Sriburapha School Group, Doi Sakat District, Chaing Mai Province /

ผู้แต่ง
ศรีวัน คำพ่าย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1