การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 = Personnel Management of Basic Education Institutes Under the Secondary Educational Service Area Office 30

ผู้แต่ง
นิตยากร ข่วงทิพย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 น577ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 128 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.