บทบาทในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 = Roles in Classroom Research Promotion of Administrators in Basic Education Institutes under Knakhonratchasima Promary Educational Service Area Office 2

ผู้แต่ง
สุปราณี ภิรมย์เลิศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.72 ส825บ 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 119 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.