ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 = Leadership of Basic Education Institutes Administrators Under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 2

ผู้แต่ง
ลัดดา ธุยะวัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ล238ภ 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 110 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.