สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 = Competency of Administrators n Basic Education Institutes Under Nakhonratchasima Primary Educatinal Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
พรวิณี เฉานอก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.207 พ-ส 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 130 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.