ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูโรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา = Student's Opinion Towards Desirable Characteristics of Teachers in Sathingphrawittaya School, Sathing Phra Distict, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
จริยา แมงทับ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1