ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ = Tranformational Leadership of Schools Administrators Under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization /

ผู้แต่ง
จารึก บำรุงหมู่
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1