เฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา ตามรอยพระยุคลบาท (ทศพิธราชธรรม) /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2553