60 ปี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ /

Corporate Author
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนพระบรมราชูปถัมภ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เซ็ทสแควร์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1