ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Personnel's Opinions Towards the Administration of Non-Formal and Informal Education Promotion Office Suratthani Province /

ผู้แต่ง
อรอนงค์ เทพประดิษฐ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1