การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มเขตเจ้าพระยา = Application of Suppurisa-Dhamma in School Administration of School Administrators in Bangkok : A Case Study of Chaopraya Group /

ผู้แต่ง
พิสิษฐ์ เปรื่องโอภาสิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1