การใช้อิทธิบาทธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = An Application of Iddhipada to Duty Perfornance of Government Officials in School Muang Suratthani Province /

ผู้แต่ง
พระทวัฒชัย ธมฺมธโช (ถั่วเถื่อน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1