เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตชีวประวัติของท่านพุทธทาส ชีวิตแห่งการศึกษา /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
Corporate Author
พระประชา ปสนนธมโม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2529
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1