ตัวกู-ของกู /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญโญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3