ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 /

Corporate Author
สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556