พระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กองทุนพิมพ์หนังสือธรรมะในพุทธศาสนาขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1