ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี = Public Opinion on the Goog Governance Management of Takut Municipality, Mueang Diatrict, Saraburi Province /

ผู้แต่ง
วิฉัยกุล ไกรศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1