การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ = People's participation in process of expense budgeting of Huayyang Tambon administrative organization, Khonsan district, Chaiyaphum province /

ผู้แต่ง
สุดจิตต์ รักงาม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1