ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ที่มีต่อครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี = The Prathom 5 Students' Opnion onTeacher-Monks Teaching Buddhist Subjects in Schools in Muangchonburi District, Chonburi Province /

ผู้แต่ง
พระมหาณรงค์ศักดิ์ วิริยธโร (วิชิรัมย์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.84 ณ249ค 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต), 147 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.