ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร = The Monks' Opinion Towards Administration of the Monks in Mueang District, Kamphaengphet Province /

ผู้แต่ง
พระครูสาทรวชิรานุรักษ์ อิสฺสรธมฺโม (ดีวัน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1