ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร = The Monks' Opinion Towards Administration of the Monks in Mueang District, Kamphaengphet Province /

ผู้แต่ง
พระครูสาทรวชิรานุรักษ์ อิสฺสรธมฺโม (ดีวัน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 พ-ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 156 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.