ความพึงพอใจในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา = The Satisfaction Of the public right according to the law of road accident victms protection Chachoengsao Province /

ผู้แต่ง
คุณัญญา แย้มสรวล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1