ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย = Opinion of the Police Officers of Chiang Mai Provincial Police Division Towards Democratic Political Culture /

ผู้แต่ง
ปฐม เมืองแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1