การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก = Participation of community leaders in Eco-tourism development in the area of Khun Dan Prakarnchon Dam, Nakhonnayok Province /

ผู้แต่ง
บังอร มีมงคล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1