วัดราชสิทธาราม = Wat Ratchasittharam

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร เมืองโบราณ, 2525
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1