การวางแผนทางการเงินแนวพุทธ = Financial Planning According to Buddhist Way /

ผู้แต่ง
พัชรา ตัณฑยรรยง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1