หลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน = Buddhist Principles Affecting The Success In Sufficiency Economy Movement In The Royal Award School /

ผู้แต่ง
สุจิตรา ทิพย์บุรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 ส753ห 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ด), 318 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.