การพัฒนามนุษย์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = Human Development According to Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
อำพล บุดดาสาร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1