ศึกษาประสิทธิภาพวิธีการเผยแพร่ธรรมของพระนักจัดรายการวิทยุในเขตกรุงเทพมหานคร = A Study of The Efficiency in Dhamma Propagation of Buddhist Monks in Bangkok Radio /

ผู้แต่ง
พระมหามนัส กิตฺติสาโร (สุภาพ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1