ศึกษาประสิทธิภาพวิธีการเผยแพร่ธรรมของพระนักจัดรายการวิทยุในเขตกรุงเทพมหานคร = A Study of The Efficiency in Dhamma Propagation of Buddhist Monks in Bangkok Radio /

ผู้แต่ง
พระมหามนัส กิตฺติสาโร (สุภาพ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.37 ม164ศ 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 208 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.