ประสิทธิผลการทำกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพัฒนาสติของวัยรุ่น = The Effectiveness of Buddhist Integrated Group Intervention on Mindfulness Improvement in Adolesents /

ผู้แต่ง
กมลพร แก้วพรสวรรค์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1