ความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย = The availability of computer using in personnel practice in Na Duang local government organization, Loei province /

ผู้แต่ง
กาญจนา ศรีบุรินทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1