บูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ = Integeation of the Concept of Humanism in S.E.A Write Award Short Stories /

ผู้แต่ง
พระมหาอำนาจ พลปญฺโญ (สวัสดี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1