ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าวัดของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ = Factors Affecting Religions Enthusiasm of The Youths in Mueang District, Samutprakan Province /

ผู้แต่ง
พงศ์ธนภัทร นิธิญาณโรจน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1