บทบาทและความสำคัญของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท = Roles and Significance of Samanera in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ (วงค์แก้ว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1