บทบาทและความสำคัญของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท = Roles and Significance of Samanera in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ (วงค์แก้ว)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.363 บ572บ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 277 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.