ศึกษาวิเคราะห์ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช = An analytical study of Haephakhuenthat festival, Wat Phramahatat Woramahavihara, Nakhon Si Thammarat province /

ผู้แต่ง
กรรณิการ์ เพชรชูช่วย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.33 ก173ศ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 206 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.