การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร = Disposal of learning English activities for communication by using local data for students in Mathayom 1, Thesaban 2nd Samakkheewatthana School, Muang District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
นภาภรณ์ อามาตย์มุลตรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1