การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = Teachers' Duty Performance according to Good Governance, Wat Raikhing witthaya School, Samphran District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
พัชราภรณ์ ชุนถนอม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1