ปฏิรูปการศึกษา : แนวคิดและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 /

ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
371.207 พ975ป 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
240 หน้า