พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ = Excessive Food Behaviors of the Prathomsuksa 6 School Children in Chiang Mai Kindergarten School /

ผู้แต่ง
ศรีมณี เสนากุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1