การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 = Early Childhood Education Management of Basic Education Institutes Under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 2

ผู้แต่ง
สายตา คำสิงห์นอก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1