การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนหนองนกประมาทศิลป์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of sufficiency economy philosophy in daily life of students in Nong Nok Prasatsin school, Bangchak Sub-district, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระวีรภัทร ศรีภักตรา (ธีรภทฺโท)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1