ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติธรรมของสถานธรรมไท่จง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร = People's opinion on Dhamma practice of Taijong Dhamma center, Bangkhae, Bangkok /

ผู้แต่ง
อนันต์ชัย ศรีโอสถ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3135 อ169ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 133 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.