ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุตลากรโรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา = Morale and Incentive in Work Performance of the Personnel in Jaengwittaya School, Mueang District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
สุธาทิพย์ สันติภานุมาศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1