บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังความกตัญญูกตเวที ในตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี = The Role of Family in Gratefulness Growth In Tambol Salsopha Praseang District, Suratthani /

ผู้แต่ง
พระประสาร ปญฺญาทีโป
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 306.8 ป411บ 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 154 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.