บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังความกตัญญูกตเวที ในตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี = The Role of Family in Gratefulness Growth In Tambol Salsopha Praseang District, Suratthani /

ผู้แต่ง
พระประสาร ปญฺญาทีโป
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1