บทบาทของพระเถระไทยที่มีต่อการศึกษาทางพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) = The role of Thai elder monks to Buddhist education : A case study of Somdejphrayamavarodom (Prayoon Santanguro) /

ผู้แต่ง
ชฎาพร สุเกียรติกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ช114บ 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 155 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.