บทบาทของพระเถระไทยที่มีต่อการศึกษาทางพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) = The role of Thai elder monks to Buddhist education : A case study of Somdejphrayamavarodom (Prayoon Santanguro) /

ผู้แต่ง
ชฎาพร สุเกียรติกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1