การศึกษาความเข้าใจเรื่องอภัยทานในพระพุทธศาสนาของนักเรียนอาชีวศึกษา = A study of the understanding in forgiveness in Buddhism of vocational students /

ผู้แต่ง
ไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1