ศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมเรื่องคะลำในวัฒนธรรมอีสาน = An Analytical Study of Ethic on Kalam in Isan Culture /

ผู้แต่ง
พระครูสิริสารวุฒิคุณ (หนูเต็ม ธมฺมปาโล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1